Kdo jsme?

V této sekci vám představíme jednotlivé osoby, které stojí v čele sboru CB Litvínov

Kazatel sboru


Tomáš Holubec

V Litvínově působí na půl úvazku od ledna 2022 a na celý úvazek pak od léta.

- Mám rád turistiku, cestování, hory, sněžnice, fotky a filmy

- Pána Ježíše Krista jsem přijal do svého života v 15 letech na letním táboře nejdecké mládeže

- Jsem ženatý, s manželkou Barborou máme čtyři syny a dva vnoučky. 


Jan 6,68

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.

Staršovstvo

Staršovstvo má na starost organizační i duchovní záležitosti našeho sboru. Schází se jednou týdně. Zde jejich krátké představení.


Filip Šimmer

- místopředseda staršovstva, misijní aktivity
- ženatý, 2 děti
- Mám rád přírodu, poznávání nových míst a sport
- Víru v existenci Boha mám od dětství a osobní rozhodnutí jej poslouchat jsem prožil v cca 15 letech


Matouš 5,14-16

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.


Daniel Šimmer

- chvály, zastřešení práce s mládeží a dorostem
- ženatý, 3 děti
- Koníčky: Hudba, kolo, běžky, kopce
- V Boha věřím, co jsem na světě. Svůj život jsem mu vydal v deseti letech. Od té doby je v mém srdci a já ho poznávám.


2. Korintským 5,17

Kdo je v Kristu, je nové stvoření.

Staré pominulo - hle je tu nové! 


Hynek Jindra

- vedoucí stanice v Bílině
- ženatý, 1 dospělé dítě

- koníčky: mám rád Boha, církev, teologii, historii a hudbu. Mám zájem o kresbu a umění, ale na to už mi nezbývá moc času :-)


Efezským 2,8-10

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.


Jiří Bidrman

- misijní aktivity v Bílině
- rád se věnuji hudbě a vyprávím lidem o své víře
- mám rád turistiku, rekreační sport, práci se dřevem a včelaření
- jsem ženatý a mám pět dětí


Marek 8,27 - 29

Ježíš se cestou svých učedníků ptal: "Za koho mne lidé pokládají?" Oni mu řekli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." A on se jich tázal: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpovídá: "Ty jsi Mesiáš." 


Viktor Koláček

- hospodář sboru, Diakonie, mediální tým
- mám rád historii a zajímám se o politiku
- jsem ženatý a mám čtyři děti


Izajáš 6,8

"Zde jsem, pošli mne"