Kdo jsme?

V této sekci vám představíme jednotlivé osoby, které stojí v čele sboru CB Litvínov

Kazatel sboru

V současné době není pozice kazatele sboru obsazena.


Tomáš Holubec

.... nastoupí příští rok jako náš nový kazatel.

Holubcovi se k nám nastěhují v lednu 2022, do té doby působí jako kazatelská rodina v Karlových Varech. 

Bratři starší

Bratři starší mají na starost organizační i duchovní záležitosti našeho sboru. Scházejí se jednou týdně. Zde jejich krátké představení.

Filip Šimmer

- hospodář sboru
- ženatý, 2 děti
- Mám rád přírodu, poznávání nových míst a sport
- Víru v existenci Boha mám od dětství a osobní rozhodnutí jej poslouchat jsem prožil v cca 15 letech


Matouš 5,14-16

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.


Daniel Šimmer

- chvály, misijní aktivity
- ženatý, 3 děti
- Koníčky: Hudba, kolo, běžky, kopce
- V Boha věřím, co jsem na světě. Svůj život jsem mu vydal v deseti letech. Od té doby je v mém srdci a já ho poznávám.


2. Korintským 5,17

Kdo je v Kristu, je nové stvoření.

Staré pominulo - hle je tu nové! 


Hynek Jindra

- místopředseda staršovstva
- správce misijní stanice v Bílině
- ženatý, 1 dospělé dítě

- koníčky: mám rád Boha, církev, teologii, historii a hudbu. Mám zájem o kresbu a umění, ale na to už mi nezbývá moc času :-)


Efezským 2,8-10

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.


Jiří Bidrman

- rád se věnuji hudbě a vyprávím lidem o své víře
- mám rád turistiku, rekreační sport, práci se dřevem a včelaření
- jsem ženatý a mám pět dětí


Marek 8,27 - 29

Ježíš se cestou svých učedníků ptal: "Za koho mne lidé pokládají?" Oni mu řekli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." A on se jich tázal: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpovídá: "Ty jsi Mesiáš."